Het werd al aangegeven: aan de beurt zijn de werkwijze en de condities.

Het eerste is eenvoudig. Afhankelijk van de aard van de gewenste werkzaamheden wordt daarop ingegaan. Het gaat daarbij vooral om de grote lijnen. Je kunt je daartoe beperken tenzij om welke reden dan ook de indruk bestaat dat de gesprekspartner behoefte heeft aan meer gedetailleerde informatie. Of die behoefte aan zijn kant bestaat moet tijdens het gesprek duidelijk zijn geworden. Het kan zijn dat hij een “pietje-precies” is en dus graag weet van de hoed en de rand, het kan ook zijn dat hij in het verleden minder goede ervaringen had en daarom nu volledig geïnformeerd wil worden.

De werkwijzeuitleg is op zichzelf essentieel, maar dat betekent nog niet dat daar veel tijd aan zou moeten worden besteed. Haast integendeel omdat de gesprekspartner waarschijnlijk zijn eigen (drukke) werkzaamheden heeft en niet te lang van zijn werk wil worden gehouden.

Een veel moeilijker punt is de vermelding van de condities en dan worden natuurlijk met name de financiële condities bedoeld. Dit punt ligt niet alleen gevoelig, maar heeft ook een belangrijk inschattingselement in zich. Immers de aangeboden expertise is weliswaar gewenst, anders zou het gesprek nooit hebben plaatsgevonden, maar niet tegen elke prijs. En wat houdt dat begrip in?

Als tijdens het gesprek door de gesprekspartner al melding is gemaakt van een verwacht prijsniveau dan ligt het eenvoudig: je kunt dan beoordelen of zijn niveau in enige mate overeenstemt met het jouwe. Zie je mogelijkheden dan kan een bedrag worden genoemd. Zo eenvoudig ligt het echter meestal niet. Je moet dan een beetje gissen, aanvoelen: wat is voor hem acceptabel? Realiseer je dat je een eenmaal genoemde prijs niet hard kunnen relativeren. Niet eerst een uurvergoeding noemen van bijv. € 150,- om deze vervolgens bij gebleken teleurstelling te halveren. Ongeloofwaardigheid ten top! Einde opdrachtmogelijkheid. Je kunt wel wat ruimte voor aanpassingen laten, eventueel in combinatie met een zekere negatieve aanpassing in de aangeboden werkzaamheden.

Het is uitermate belangrijk om echt duidelijk te zijn! Niet alleen over de prijs, maar ook over de overige condities. Eigenlijk is dit moment niet plezierig. Het zakelijke element gaat ineens de boventoon voeren, wordt in ieder geval belangrijk. Uiteraard hoort dit bij het zaken doen, dat weet jouw gesprekspartner natuurlijk ook.

Vermeld ook de betalingstermijn, de frequentie van de facturen, de specificatie van de werkzaamheden. Hoe gedetailleerd wil hij het hebben? Daar kan rekening mee worden gehouden.

De algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als deze bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Dus ook vermelden!